Slovenská biofyzikálna spoločnosť

Slovenská biofyzikálna spoločnosť (SKBS) je dobrovoľná nezisková organizácia.

Katedra Biofyziky

Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta
Univerzita P.J.Šafárika
Jesenná 5, 04001 Košice
http://www.biofyzika.sk

Katedra jadrovej fyziky a biofyziky

FMFI UK
Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava
https://fmph.uniba.sk

Oddelenie biofyziky

Ústav experimentálnej fyziky
Slovenská akadémia vied
Watsonova 47
04 001 Košice
http://uef.saske.sk/obf/zameranie/

Centrum interdisciplinárnych biovied

TIP, Jesenná 5
040 11 Košice
http://www.cib-center.org

Centrum biovied SAV

Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
P. O. Box 63
840 05 Bratislava
http://www.cbv.sav.sk/

Biomedicínske centrum SAV

Slovenská akadémia vied
Dubravska cesta 9
840 05 Bratislava
http://www.bmc.sav.sk/

Medzinárodné laserové centrum

člen Laserlab Europe
Ilkovičova 3,
812 19 Bratislava
http://www.ilc.sk

Ústav lekárskej biofyziky

Jesseniova lekárska fakulta UK
Malá Hora 4
037 54 Martin
https://www.jfmed.uniba.sk

Katedra fyzikálnej chémie liečiv

Farmaceutická fakulta UK
Odbojárov 10
832 32 Bratislava
https://www.fpharm.uniba.sk

Katedra chémie, biochémie a biofyziky

Univerzita veterinárneho
lekárstva a farmácie
Komenského 73, 041 81 Košice

 

Katedra biofyziky

Fakulta prírodných vied,
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava